kit house, toronto, karim rashid

via: karimrashid